predaj a montáž kompletných plotových systémov a brán, poradenstvo 

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

epletivo.sk e-shop sa riadi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 118/2006 Z.z. o zásielkovom predaj.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim - prevádzkovateľom eshopu (BBA system s.r.o., Suchá nad Parnou 354, 91901, IČO: 51961491, IČ DPH: SK2120847366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43085/T) a kupujúcim - teda spotrebiteľom, t.j. fyzickou osobou, alebo osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou. Pre podrobnejšie informácie o vzniku a odoslaní objednávky pozrite “Ako nakupovať“

Potvrdenie objednávky

Po vytvorení objednávky obdržíte správu prostredníctvom e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Pre podrobnejšie informácie o vzniku a odoslaní objednávky pozrite “Ako nakupovať“.

Expedičná doba

Objednávky vybavujeme okamžite po zadaní zákazníkom. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje v intervale cca od 1 do 3 pracovných dní.

V prípade neočakávaného meškania vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa s Vami na prípadnom inom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním e-mailu na našu adresu. Do predmetu správy napíšte STORNO. Do tela správy uveďte Vaše iniciály a číslo objednávky. Ak bola medzi zadaním objednávky a stornom objednávky objednávka uhradená, zašleme vám celú čiastku späť na Váš účet.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

 • písomne, alebo telefonicky nás kontaktujte,
 • tovar musí byť v pôvodnom obale,
 • tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí mať na sebe všetky štítky tak, ako ste produkt aj dostali
 • tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe,
 • prieme náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebilteľ,
 • je potrebné uviesť číslo účtu, na ktrorý chcete zaslať vrátenú sumu peňazí.

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar prevedieme na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nemusí byť odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Záručné podmienky a reklamácia tovaru

 • Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 • Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov (ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.
 • Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom.

Uvedené obchodné podmienky sú platné v Slovenskej republike.

Reklamácie

Záručné podmienky

 • Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenske republiky.
 • Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov (ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.
 • Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania postupuje sa v zmysle Obchodného zákonníka, pričom záručná doba je 12 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia materiálu od predávajúceho.
 • Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom.
 • Pred použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky spolu s návodom na obsluhu a následne sa riadiť týmto návodom.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy/kazy spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na poruchy/kazy spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

Kupujúci je oprávnený v prípadoch stanovených zákonom odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy voči predávajúcemu je účinné v okamihu, keď je predávajúcemu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

Reklamáciu mechanického poškodenia z prepravy je potrebné vyriešiť okamžite na mieste pri preberaní od kuriérskej dopravy. Zákazník je povinný, ale mal by predovšetkým vo vlastnom záujme, skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V prípade, že je obal a obsah zásielky poškodený, je nutné spísať s pracovníkom kuriérskej dopravy protokol o škode a zásielku odmietnuť prebrať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nám nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované. Nahlásiť reklamačnú udalosť môžete e-mailom alebo telefonicky. Uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky a podrobný popis problému/závady.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii tovaru dodržujte, prosím, nasledujúci postup:

 • Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť Vaše iniciály, číslo objednávky, typ výrobku (prípadne výrobné číslo) a podrobný popis problému/závady.
 • Budeme vás informovať o ďalšom postupe, aby bola Vaša reklamácia vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti.
 • Tovar môžete poslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu nášho obchodu spolu s popisom závady, dokladom o kúpe a záručným listom.
 • V prípade výmeny hradíte výšku dopravného.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: ploty@bc-ploty.sk.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 1. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov

        Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zaslania objedaného tovaru a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 ("GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.epletivo.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.

      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenie kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť BBA system s.r.o., so sídlom Suchá nad Parnou 354, 91901, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51961491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43085/T(ďalej len "správca").
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Suchá nad Parnou 354, 91901, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: ploty@bc-ploty.sk, telefón: +421949330409
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie objednaného tovaru a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o objednávke a komunikáciu so zákazníkom ohľadom vybavenia objednávky).
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), 123Kurier, s. r. o., balíková preprava 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín (prepravná služba), Slovenská pošta a.s. (prepravná služba), Všeobecná úverová banka a.s. (finančné služby), Smartsupp.com s.r.o. (komunikačná služba)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu ploty@bc-ploty.sk
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2021

Kontakt

epletivo.sk , predaj pletiva, zváraných panelov, stĺpikov, brán, zemných skrutiek, tieniacich sietí, príslušenstva a montáže oplotení.
internetový obchod prevádzkuje:

BBA system s.r.o.
Suchá nad Parnou 354 / 919 01
IČO: 51 96 14 91
IČ DPH: SK2120847366


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43085/T,

Adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23  

e-mail: tt@soi.sk

 

Mgr. Pavol Bejdák - montáž a predaj plotov, poradenstvo
Tel: 00421 949 330 409
Web site: www.epletivo.sk
Email: ploty@bc-ploty.sk

 

Adresa pri vrátení, reklamáciách tovaru:
BBA system s.r.o.
epletivo.SK

Suchá nad Parnou 354 / 919 01
Tel: +421 949 330 409

NzMyY2JiN